Adatvédelmi nyilatkozat
Custom Title Excerpt

Adatvédelmi szabályzat

A “BOSZKAMION SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.” ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A www.boszkamion.hu weboldal üzemeltetője, a  Boszkamion Kft. ezúton szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Adatkezelő legfontosabb adatai

Neve:                            BOSZKAMION SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.
Székhelye:                   8060. MÓR, Orgona utca 41.

Telephelye:                  8060. Mór, Esztergályos utca 12.
Adószáma:                   14603307-2-07
Cégjegyzék száma:     07-09-015750
Statisztikai számjele: 14603307 4941 113 07
Képviselője:               Bozori Attila Gyula ügyvezető

Elérhetősége:               + 36 20 953 85 46

Kezelt adatok

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a  Boszkamion Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Kérésére a Boszkamion Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. A fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést a Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek, annak személyes adatait!

Jó, ha tudja, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki!

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Adatok felhasználása

A Boszkamion Kft. saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a felhasználó által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetőséget biztosít az egy kattintással történő leiratkozásra! Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

A listáról a hírleveleink alján található leiratkozásra kattintással bármikor leiratkozhat, probléma esetén pedig kérjük lépjen kapcsolatba velünk telefonon, vagy az penzugy@boszkamion.hu email címen!

Adatbiztonság

A Boszkamion Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!

A Boszkamion  Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön honlapunkon keresztül bármilyen formában személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a  Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje!

A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatbiztonsági irányelveink röviden

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki!
Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük!
A hírlevélről való leiratkozásra és a rendszerből való törlésre lehetőséget biztosítunk!

A “BOSZKAMION KFT.” 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS SZABÁLYZATA

-GDPR SZABÁLYZAT-

A Boszkamion Szállítmányozási Kft. (a továbbiakban: Kft., avagy Társaság) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Adatkezelő adatai:

Cégnév:                  Boszkamion Szállítmányozási Kft.

Székhely:                8060. Mór, Orgona utca 41.

Telephely:              8060. Mór, Esztergályos utca 12.

Weblap:                 www.boszkamion.hu

Kapcsolattartó:      Kissné Irsa Melinda

Telefon:                 +36 20 966 05 65

E-mail:                   penzugy@boszkamion.hu

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 8060. Mór, Esztergályos utca 12. címre vagy elektronikusan a penzugy@boszkamion.hu email-címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás Társaságunknál.

 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. fuvarozási, szállítmányozási, logisztikai tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése, az alábbi körben:
 • név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, állampolgárság, lakcím, tartózkodási hely, postázási cím,
 • bankszámla száma
 • fizetés és bérszámfejtési adatok, levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok, letiltásra vonatkozó adatok
 • munkahelyi pozíció/előrelépések, teljesítmény és előmenetelre való alkalmasság, munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk, munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos információk, tréning, képzések, tanfolyamok
 • céges web használat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése
 • képfelvételek (biztonsági fotók- és kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek)
 • személyes dokumentumok fénymásolata, iskolai végzettség, végzettséget igazoló okmányok másolati példánya(i),
 • nyilatkozat más munkavállalónál fennálló munkaviszonyról
 • gyermekek, házastárs/élettárs adatai, eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információ
 1. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 2. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 3. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 4. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket,
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait,
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok, vagy jogszabály rendelkezése indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén), továbbá, ha az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. a honlap üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

III.

Érintett jogai:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

 Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Kelt: Mór, 2018. május 25.

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!

 

IGÉNYBE VENNÉ SZOLGÁLTATÁSUNKAT? FUVAROZÁSBAN SEGÍTÜNK ÖNNEK